<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=661518255730730&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Zásady ochrany osobních údajů

1. Přehled ochrany dat

Obecné informace

Následující informace vám poskytnou snadný přehled o tom, co se stane s vašimi osobními údaji, když navštívíte tento web. Pojem „osobní údaje“ zahrnuje všechny údaje, které lze použít k vaší osobní identifikaci. Podrobné informace o předmětu ochrany údajů naleznete v našem Prohlášení o ochraně údajů, které je součástí této kopie.

Záznam dat na tomto webu

Kdo je odpovědnou stranou za záznam údajů na této webové stránce (tj. „správce“)?
Údaje na tomto webu zpracovává provozovatel webu, jehož kontaktní údaje jsou k dispozici v části „Informace o odpovědné osobě (v GDPR označované jako „správce“)“ v těchto Zásadách ochrany osobních údajů.

Jak zaznamenáváme vaše údaje?
Vaše údaje shromažďujeme v důsledku toho, že je s námi sdílíte. Mohou to být například informace, které zadáte do našeho kontaktního formuláře. Ostatní údaje budou našimi IT systémy zaznamenávány automaticky nebo po udělení souhlasu s jejich zaznamenáváním během návštěvy webových stránek. Tato data zahrnují především technické informace (např. webový prohlížeč, operační systém nebo čas, kdy byla stránka navštívena). Tyto informace jsou zaznamenávány automaticky, když vstoupíte na tuto webovou stránku.

K jakým účelům používáme vaše údaje?
Část informací je generována za účelem zajištění bezchybného poskytování webové stránky. Další údaje mohou být použity k analýze vašich uživatelských vzorů.

Jaká práva máte, pokud jde o vaše údaje?
Máte právo kdykoli obdržet informace o zdroji, příjemcích a účelech vašich archivovaných osobních údajů, aniž byste museli platit poplatek za takové zveřejnění. Máte také právo požadovat, aby vaše údaje byly opraveny nebo vymazány. Pokud jste souhlasili se zpracováním údajů, máte možnost tento souhlas kdykoli odvolat, což ovlivní veškeré budoucí zpracování údajů. Kromě toho máte právo požadovat, aby bylo zpracování vašich údajů za určitých okolností omezeno. Dále máte právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu. Neváhejte nás kdykoli kontaktovat, pokud máte dotazy týkající se tohoto nebo jakýchkoli jiných problémů souvisejících s ochranou údajů.

Analytické nástroje a nástroje poskytované třetími stranami

Existuje možnost, že vaše vzorce procházení budou statisticky analyzovány, když navštívíte tuto webovou stránku. Takové analýzy se provádějí především pomocí toho, co nazýváme analytickými programy. Podrobné informace o těchto analytických programech naleznete v níže uvedeném prohlášení o ochraně údajů.

2. Hosting a sítě pro doručování obsahu (CDN)

Externí hosting

Tento web je hostován externím poskytovatelem služeb (hostitelem). Osobní údaje shromážděné na této webové stránce jsou uloženy na serverech hostitele. Ty mohou mimo jiné zahrnovat IP adresy, kontaktní požadavky, metadata a komunikace, smluvní informace, kontaktní informace, jména, přístup na webové stránky a další údaje generované prostřednictvím webové stránky.

Hostitel se používá za účelem plnění smlouvy s našimi potenciálními a stávajícími zákazníky (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR) a v zájmu bezpečného, rychlého a efektivního poskytování našich online služeb profesionálním poskytovatelem ( čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR). Pokud byl získán příslušný souhlas, zpracování se provádí výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR a § 25 odst. 1 TTDSG, pokud souhlas zahrnuje ukládání cookies nebo přístup k informacím v koncovém zařízení uživatele (např. otisky prstů zařízení) ve smyslu TTDSG. Tento souhlas lze kdykoli odvolat.

Náš hostitel bude zpracovávat vaše údaje pouze v rozsahu nezbytném pro splnění jeho povinností plnění a pro dodržování našich pokynů týkajících se těchto údajů.

Cloudflare 

Používáme službu „Cloudflare“ poskytovanou společností Cloudflare Inc., 101 Townsend St., San Francisco, CA 94107, USA. (dále jen „Cloudflare“).

Cloudflare nabízí síť pro doručování obsahu s DNS, která je dostupná po celém světě. V důsledku toho je přenos informací, ke kterému dochází mezi vaším prohlížečem a naší webovou stránkou, technicky směrován přes síť Cloudflare. Díky tomu může Cloudflare analyzovat datové transakce mezi vaším prohlížečem a našimi webovými stránkami a fungovat jako filtr mezi našimi servery a potenciálně škodlivým datovým provozem z internetu. V této souvislosti může Cloudflare také používat soubory cookie nebo jiné technologie nasazené k rozpoznání uživatelů internetu, které však budou použity pouze pro zde popsaný účel.

Používání Cloudflare je založeno na našem oprávněném zájmu na poskytování nabídek našich webových stránek, které jsou co možná bezchybné a bezpečné (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).
Přenos dat do USA je založen na standardních smluvních doložkách (SCC) Evropské komise.
Podrobnosti naleznete zde:
https://www.cloudflare.com/privacypolicy/. 
Další informace o bezpečnostních opatřeních a zásadách ochrany osobních údajů Cloudflare naleznete na tomto odkazu:
https://www.cloudflare.com/privacypolicy/. 

3.Obecné a povinné informace

Ochrana dat

Provozovatelé tohoto webu a jeho stránek berou ochranu vašich osobních údajů velmi vážně. S vašimi osobními údaji tedy nakládáme jako s důvěrnými informacemi a v souladu se zákonnými předpisy o ochraně údajů a tímto Prohlášením o ochraně údajů.

Kdykoli použijete tento web, budou shromažďovány různé osobní údaje. Osobní údaje zahrnují údaje, které lze použít k vaší osobní identifikaci. Toto prohlášení o ochraně údajů vysvětluje, která data shromažďujeme, a také účely, pro které tato data používáme. Vysvětluje také, jak a za jakým účelem jsou informace shromažďovány.

Upozorňujeme vás, že přenos dat přes internet (tj. prostřednictvím e-mailové komunikace) může být náchylný k bezpečnostním mezerám. Není možné zcela chránit data před přístupem třetích stran.

Informace o odpovědné straně (v GDPR označované jako „správce“)

Správcem zpracování údajů na tomto webu je:

BeeWaTec s.r.o.
Dřevařská 13
CZ-68001 Boskovice
Telefon: +42 (0) 515-554 400
E-Mail: info@beewatec.cz

Správcem je fyzická nebo právnická osoba, která sama nebo společně s jinými rozhoduje o účelech a zdrojích zpracování osobních údajů (např. jména, e-mailové adresy apod.).

Doba uložení

Pokud není v těchto zásadách ochrany osobních údajů stanovena konkrétnější doba uložení, vaše osobní údaje u nás zůstanou, dokud přestane platit účel, pro který byly shromážděny. Pokud uplatníte oprávněnou žádost o výmaz nebo odvoláte svůj souhlas se zpracováním údajů, budou vaše údaje vymazány, pokud nebudeme mít jiné zákonem přípustné důvody pro uložení vašich osobních údajů (např. daňové nebo obchodně právní doby uchovávání); v druhém případě se výmaz uskuteční poté, co tyto důvody pominou.

Obecné informace o právním základu pro zpracování údajů na této webové stránce

Pokud jste souhlasili se zpracováním údajů, zpracováváme vaše osobní údaje na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR, pokud jsou zpracovávány zvláštní kategorie údajů podle čl. 9 (1) DSGVO. V případě výslovného souhlasu s předáním osobních údajů do třetích zemí je zpracování údajů založeno rovněž na čl. 49 odst. 1 písm. a) GDPR. Pokud jste souhlasili s ukládáním souborů cookie nebo s přístupem k informacím ve vašem koncovém zařízení (např. pomocí otisků prstů zařízení), je zpracování údajů navíc založeno na § 25 (1) TTDSG. Souhlas lze kdykoliv odvolat. Pokud jsou vaše údaje vyžadovány pro plnění smlouvy nebo pro provádění předsmluvních opatření, zpracováváme vaše údaje na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Dále, pokud jsou vaše údaje vyžadovány pro splnění právní povinnosti, zpracováváme je na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR. Dále může být zpracování údajů prováděno na základě našeho oprávněného zájmu podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Informace o příslušném právním základu v každém jednotlivém případě jsou uvedeny v následujících odstavcích těchto zásad ochrany osobních údajů.

Určení pověřence pro ochranu osobních údajů

Pro naši společnost jsme jmenovali pověřence pro ochranu osobních údajů.

Edmund Hilt 
hilt evolution 
Tel.: +49 7159 49 647 -67 
E-Mail: datenschutz@hilt-evolution.com  
Web: www.hilt-evolution.com  

Informace o přenosu dat do USA a dalších zemí mimo EU

Mimo jiné využíváme nástroje společností se sídlem ve Spojených státech nebo jiných z pohledu ochrany dat nezabezpečených zemích mimo EU. Pokud jsou tyto nástroje aktivní, vaše osobní údaje mohou být potenciálně předány do těchto zemí mimo EU a tam mohou být zpracovávány. Musíme zdůraznit, že v těchto zemích nelze zaručit úroveň ochrany údajů srovnatelnou s úrovní v EU. Například americké podniky mají mandát poskytovat osobní údaje bezpečnostním agenturám a vy jako subjekt údajů nemáte žádné možnosti soudního sporu, jak se bránit u soudu. Nelze tedy vyloučit, že americké agentury (např. Tajná služba) mohou zpracovávat, analyzovat a trvale archivovat vaše osobní údaje pro účely sledování. Nad těmito činnostmi zpracování nemáme žádnou kontrolu.

Odvolání vašeho souhlasu se zpracováním údajů

Široká škála transakcí zpracování dat je možná pouze s vaším výslovným souhlasem. Jakýkoli souhlas, který jste nám již poskytli, můžete také kdykoli odvolat. Tím není dotčena zákonnost jakéhokoli shromažďování údajů, ke kterému došlo před vaším odvoláním.

Právo vznést námitku proti shromažďování údajů ve zvláštních případech; právo vznést námitku proti přímé reklamě (článek 21 GDPR)

V PŘÍPADĚ, ŽE JSOU ÚDAJE ZPRACOVÁVÁNY NA ZÁKLADĚ ČL. 6 odst. 1 (E) NEBO (F) GDPR MÁTE PRÁVO KDYKOLI VZNÉST NÁMITKU PROTI ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ NA ZÁKLADĚ DŮVODŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z VAŠÍ JEDINEČNÉ SITUACE. TOTO PLATÍ TAKÉ PRO KAŽDÉ PROFILOVÁNÍ NA ZÁKLADĚ TĚCHTO USTANOVENÍ. PRO URČENÍ PRÁVNÍHO ZÁKLADU, NA KTERÉM JE ZALOŽENO JAKÉKOLI ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ, SI PROSÍM PROJDĚTE TOTO PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ ÚDAJŮ. POKUD VZNESETE NÁMITKU, VAŠE DOTKNUTÉ OSOBNÍ ÚDAJE JIŽ NEBUDEME ZPRACOVÁVAT, POKUD NEJSME V POZICI PŘEDLOŽIT VHODNÉ DŮVODY PRO ZPRACOVÁNÍ VAŠICH ÚDAJŮ, KTERÉ PŘEVAŽUJÍ NAD VAŠE ZÁJMY A PRÁVA, NEBO POKUD JE ZPRACOVÁNÍ POTŘEBA PRO VÝKON, UPLATNĚNÍ ČI OBHAJOBU PRÁVNÍCH NÁROKŮ (NÁMITKA PODLE ČL. 21 odst. 1 GDPR).

POKUD JSOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁNY PRO ÚČEL PŘÍMÉ REKLAMY, MÁTE MOŽNOST KDYKOLI BZNÉST NÁMITKU PROTI ZPRACOVÁNÍ VAŠICH DOTČENÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ÚČELY TAKOVÉ INZERCE. TOTO PLATÍ TAKÉ PRO PROFILOVÁNÍ V ROZSAHU, V JAKÉ SOUVISÍ S TAKOVOU PŘÍMOU REKLAMOU. POKUD PODÁTE NÁMITKU, VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE JIŽ NÁSLEDNĚ NEBUDOU POUŽÍVÁNY PRO ÚČELY PŘÍMÉ REKLAMY (NÁMITKA PODLE ČL. 21 odst. 2 GDPR).

Právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu

V případě porušení GDPR mají subjekty údajů právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to zejména v členském státě, kde obvykle sídlí, místo výkonu práce nebo v místě, kde k údajnému porušení došlo. Právo podat stížnost je účinné bez ohledu na jakékoli jiné správní nebo soudní řízení dostupné jako právní prostředky.

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo požadovat, abychom jakékoli údaje, které automaticky zpracováváme na základě vašeho souhlasu nebo za účelem plnění smlouvy, předali vám nebo třetí straně v běžně používaném strojově čitelném formátu. Pokud byste požadovali přímé předání údajů jinému správci, bude to provedeno pouze v případě, že je to technicky proveditelné.

SSL a/nebo TLS šifrování

Z bezpečnostních důvodů a pro ochranu přenosu důvěrného obsahu, jako jsou nákupní objednávky nebo dotazy, které nám jako provozovateli webových stránek zadáte, používá tato webová stránka buď šifrovací program SSL nebo TLS. Šifrované připojení poznáte tak, že zkontrolujete, zda se řádek adresy prohlížeče přepne z „http://“ na „https://“ a také podle zobrazení ikony zámku v řádku prohlížeče.
Pokud je aktivováno šifrování SSL nebo TLS, data, která nám předáváte, nemohou být čtena třetími stranami.

Šifrované platební transakce na tomto webu

Pokud jste povinni sdělit nám své platební údaje (např. číslo účtu, pokud nám dáte oprávnění k inkasu z vašeho bankovního účtu) poté, co jste s námi uzavřeli zpoplatněnou smlouvu, jsou tyto údaje vyžadovány pro zpracování plateb.
Platební transakce běžnými způsoby placení (Visa/MasterCard, debetní z vašeho bankovního účtu) jsou zpracovávány výhradně prostřednictvím šifrovaných spojení SSL nebo TLS. Šifrované připojení poznáte tak, že zkontrolujete, zda se řádek adresy prohlížeče přepne z „http://“ na „https://“ a také podle zobrazení ikony zámku v řádku prohlížeče. Pokud je komunikace s námi šifrovaná, třetí strany nebudou moci číst platební údaje, které s námi sdílíte.

Informace, oprava a vymazání dat

V rámci příslušných zákonných ustanovení máte právo kdykoli požadovat informace o vašich archivovaných osobních údajích, jejich zdroji a příjemcích, jakož i účelu zpracování vašich údajů. Můžete mít také právo na opravu nebo vymazání vašich údajů. Máte-li dotazy k tomuto předmětu nebo jakékoli jiné dotazy týkající se osobních údajů, neváhejte nás kdykoli kontaktovat.

Právo požadovat omezení zpracování

Máte právo požadovat uložení omezení, pokud jde o zpracování vašich osobních údajů. Chcete-li tak učinit, můžete nás kdykoli kontaktovat. Právo požadovat omezení zpracování se uplatní v těchto případech:

 • V případě, že byste měli zpochybnit správnost svých archivovaných údajů, budeme obvykle potřebovat nějaký čas na ověření tohoto tvrzení. Po dobu, kdy toto šetření probíhá, máte právo požadovat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů.
 • Pokud bylo/probíhá zpracování vašich osobních údajů nezákonným způsobem, máte možnost požadovat omezení zpracování vašich údajů namísto výmazu těchto údajů.
 • Pokud již vaše osobní údaje nepotřebujeme a vy je potřebujete pro výkon, obhajobu nebo uplatnění právních nároků, máte právo místo jejich vymazání požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů.
 • Pokud jste vznesli námitku podle čl. 21 odst.1 GDPR, vaše práva a naše práva budou muset být vzájemně porovnána. Dokud nebude určeno, čí zájmy převažují, máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů.

Pokud jste zpracování svých osobních údajů omezili, mohou být tyto údaje – s výjimkou jejich archivace – zpracovávány pouze na základě vašeho souhlasu nebo k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků nebo k ochraně práv jiných fyzických či právnických osob, nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu uvedených Evropskou unií nebo členským státem EU.

4. Záznam údajů na této webové stránce

Soubory cookie

Naše webové stránky používají to, co průmysl nazývá „cookies“. Cookies jsou malé textové soubory, které nezpůsobí žádné poškození vašeho zařízení. Jsou buď dočasně uloženy po dobu trvání relace (cookies relace), nebo jsou trvale archivovány ve vašem zařízení (trvalé soubory cookie). Soubory cookie relace se automaticky vymažou, jakmile ukončíte svou návštěvu. Trvalé soubory cookie zůstávají archivovány ve vašem zařízení, dokud je aktivně nevymažete nebo je automaticky nevymaže váš webový prohlížeč.

V některých případech je možné, že se do vašeho zařízení uloží soubory cookie třetích stran, jakmile vstoupíte na naše stránky (cookies třetích stran). Tyto soubory cookie umožňují vám nebo nám využívat určité služby nabízené třetí stranou (např. soubory cookie pro zpracování platebních služeb).

Soubory cookie mají různé funkce. Mnoho souborů cookie je technicky nezbytných, protože některé funkce webových stránek by bez souborů cookie nefungovaly (např. funkce nákupního košíku nebo zobrazování videí). Účelem jiných souborů cookie může být analýza uživatelských vzorů nebo zobrazování propagačních zpráv.

Cookies, které jsou nutné pro provádění transakcí elektronické komunikace, nebo pro poskytování určitých funkcí, které chcete využívat (např. pro funkci nákupního košíku) nebo ty, které jsou nezbytné pro optimalizaci (vyžadované cookies) webových stránek (např. cookies, které poskytují měřitelné vhledy do návštěvnosti webu), budou ukládány na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, pokud není uveden jiný právní základ. Provozovatel webu má oprávněný zájem na ukládání požadovaných cookies pro zajištění technicky bezchybného a optimalizovaného poskytování služeb provozovatele. Pokud byl vyžádán váš souhlas s ukládáním souborů cookie a podobných technologií rozpoznávání, zpracování probíhá výhradně na základě získaného souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR a § 25 odst. 1 TTDSG); tento souhlas lze kdykoli odvolat.

Máte možnost nastavit svůj prohlížeč tak, abyste byli informováni o každém umístění souborů cookie a povolit přijímání souborů cookie pouze ve specifických případech. Můžete také vyloučit přijímání souborů cookie v určitých případech či obecně nebo aktivovat funkci mazání pro automatické odstranění souborů cookie při zavření prohlížeče. Pokud jsou soubory cookie deaktivovány, mohou být funkce tohoto webu omezeny.

V případě, že jsou použity soubory cookie třetích stran nebo pokud jsou soubory cookie používány pro analytické účely, budeme vás samostatně informovat v souvislosti s těmito Zásadami ochrany údajů a případně vás požádáme o souhlas.

 

 

Poskytovatelé:

 

 

Souhlas s ConsentManager

Naše webové stránky používají technologii souhlasu ConsentManager k získání vašeho souhlasu s ukládáním určitých souborů cookie na vašem zařízení nebo s používáním určitých technologií a dokumentace v souladu s právními předpisy o ochraně údajů. Strana nabízející tuto technologii je Jaohawi AB, Håltegelvägen 1b, 72348 Västerås, Švédsko, webová stránka: https://www.consentmanager.de (dále jen „ConsentManager“).

Kdykoli navštívíte naše webové stránky, bude navázáno spojení se servery ConsentManager za účelem získání vašeho souhlasu a dalších prohlášení týkajících se používání souborů cookie. Kromě toho ConsentManager uloží soubor cookie ve vašem prohlížeči, aby bylo možné přiřadit vaše prohlášení o souhlasu nebo jakékoli jeho odvolání. Údaje zaznamenané tímto způsobem budou uloženy, dokud nás nepožádáte o jejich vymazání, vymazání souboru cookie ConsentManager nebo dokud pomine účel archivace dat. Tím nejsou dotčeny žádné povinné zákonné doby uchovávání.

ConsentManager používá soubory cookie k získání prohlášení o souhlasu nařízených zákonem. Právním základem pro používání takových cookies je čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.

Soubory protokolu serveru

Poskytovatel tohoto webu a jeho stránek automaticky shromažďuje a ukládá informace v tzv. souborech protokolu serveru, které nám váš prohlížeč automaticky sděluje. Informace zahrnují:

 • Typ a verze použitého prohlížeče
 • Použitý operační systém
 • Referenční adresa URL
 • Název hostitele přistupujícího počítače
 • Čas dotazu serveru
 • IP adresa

Tato data nejsou sloučena s jinými datovými zdroji.

Tyto údaje jsou zaznamenávány na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Provozovatel webu má oprávněný zájem na technicky bezchybném zobrazení a optimalizaci webu provozovatele. Aby toho bylo dosaženo, musí být zaznamenány soubory protokolu serveru.

Kontaktní formulář

Pokud nám zadáte dotazy prostřednictvím našeho kontaktního formuláře, údaje uvedené v kontaktním formuláři, jakož i veškeré kontaktní údaje v něm uvedené, uložíme za účelem vyřízení vašeho dotazu a pro případ, že budeme mít další dotazy. Tyto informace nebudeme sdílet bez vašeho souhlasu.

Zpracování těchto údajů je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, pokud váš požadavek souvisí s plněním smlouvy nebo pokud je nutné provést předsmluvní opatření. Ve všech ostatních případech je zpracování založeno na našem oprávněném zájmu na účinném zpracování nám adresovaných požadavků (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) nebo na vaší dohodě (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR) pokud o to bylo požádáno; souhlas lze kdykoliv odvolat.

Údaje, které jste zadali do kontaktního formuláře, u nás zůstanou, dokud nás nepožádáte o vymazání údajů, neodvoláte svůj souhlas s archivací údajů nebo pokud již nebude existovat účel, pro který jsou informace archivovány (např. po dokončení vaší žádosti). Tím nejsou dotčena žádná závazná právní ustanovení, zejména doby uchovávání.

Žádost e-mailem, telefonicky nebo faxem

Pokud nás kontaktujete e-mailem, telefonicky nebo faxem, bude váš požadavek včetně všech z toho vyplývajících osobních údajů (jméno, požadavek) u nás uložen a zpracován za účelem vyřízení vašeho požadavku. Tyto údaje bez vašeho souhlasu nepředáváme.

Tyto údaje jsou zpracovávány na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, pokud váš dotaz souvisí s plněním smlouvy nebo je nutný pro provedení předsmluvních opatření. Ve všech ostatních případech jsou údaje zpracovávány na základě našeho oprávněného zájmu na efektivním vyřizování nám podaných dotazů (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) nebo na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR), pokud byl získán; souhlas lze kdykoliv odvolat.

Údaje, které nám zašlete prostřednictvím žádostí o kontakt, u nás zůstávají, dokud nás nepožádáte o vymazání, neodvoláte svůj souhlas s uložením nebo pomine účel uložení údajů (např. po dokončení vaší žádosti). Závazná zákonná ustanovení – zejména zákonná doba uchovávání – zůstávají nedotčena.

Použití Chatbotů

Ke komunikaci s vámi používáme chatboty. Chatboti mají schopnost reagovat na vaše otázky a další záznamy bez pomoci lidí. Za tímto účelem chatboti analyzují vaše záznamy a další data, aby poskytli odpovídající odpovědi (např. jména, e-mailové adresy a další kontaktní informace, čísla zákazníků a další identifikace, objednávky a průběh chatu). Chatbot může také zaregistrovat vaši IP adresu, log soubory, informace o poloze a další metadata. Data jsou archivována na serverech poskytovatele chatbota.

Na základě zaznamenaných dat je možné generovat uživatelské profily. Kromě toho mohou být údaje použity k zobrazování zájmově související reklamy, pokud jsou splněny další zákonné požadavky (zejména pokud byl získán souhlas). Navíc je možné propojit chatboty s analytickými a reklamními nástroji.

Zaznamenaná data lze také použít ke zlepšení našich chatbotů a jejich vzorců odezvy (strojové učení).

My nebo provozovatel chatbota uchováváme údaje, které zadáte, dokud nás nepožádáte o jejich vymazání, neodvoláte svůj souhlas s jejich archivací nebo pokud již pomine účel uložení dat (např. po dokončení vaší žádosti). Tím nejsou dotčena závazná zákonná ustanovení – zejména časové rámce uchovávání.

Právním základem pro používání chatbotů je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, pokud je chatbot používán k vyjednávání smlouvy nebo v souvislosti s plněním smlouvy. Pokud byl získán příslušný souhlas, zpracování se provádí výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR a § 25(1) TTDSG, pokud souhlas zahrnuje ukládání cookies nebo přístup k informacím v koncovém zařízení uživatele (např. otisky prstů zařízení) ve smyslu TTDSG. Tento souhlas lze kdykoli odvolat. Ve všech ostatních případech je použití založeno na našem oprávněném zájmu na co nejefektivnější komunikaci s klientem (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).

Hubspot CRM 

Na tomto webu používáme Hubspot CRM. Poskytovatelem je Hubspot Inc. 25 Street, Cambridge, MA 02141 USA (dále jen Hubspot CRM).

Hubspot CRM nám mimo jiné umožňuje spravovat stávající i potenciální zákazníky a zákaznické kontakty, komunikovat s vámi a plánovat a realizovat marketingové aktivity v souladu s vašimi zájmy. Hubspot CRM nám umožňuje zachytit, třídit a analyzovat interakce zákazníků prostřednictvím e-mailu, sociálních médií nebo telefonu napříč různými kanály. Takto shromážděné osobní údaje lze vyhodnocovat a používat pro komunikaci s potenciálním zákazníkem nebo marketingová opatření (např. zasílání newsletterů). Hubspot CRM nám také umožňuje shromažďovat a analyzovat uživatelské chování našich kontaktů na našich webových stránkách.

Použití Hubspot CRM je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Provozovatel webu má oprávněný zájem na co nejefektivnější správě zákazníků a komunikaci se zákazníky. Pokud byl získán příslušný souhlas, zpracování se provádí výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR a § 25(1) TTDSG, pokud souhlas zahrnuje ukládání cookies nebo přístup k informacím v koncovém zařízení uživatele (např. otisky prstů zařízení) ve smyslu TTDSG. Tento souhlas lze kdykoli odvolat.

Podrobnosti naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Hubspot: https://legal.hubspot.com/de/privacy-policy. 
Přenos dat do USA je založen na standardních smluvních doložkách Evropské komise.
Podrobnosti najdete zde:
 https://www.hubspot.de/data-privacy/privacy-shield. 

Registrace na tomto webu

Máte možnost se na této webové stránce zaregistrovat, abyste mohli využívat další funkce webové stránky. Údaje, které zadáte, použijeme pouze za účelem využití příslušné nabídky nebo služby, ke které jste se zaregistrovali. Požadované informace, které požadujeme při registraci, musí být zadány v plném rozsahu. V opačném případě registraci odmítneme. Abychom vás informovali o jakýchkoli důležitých změnách v rozsahu našeho portfolia nebo v případě technických úprav, použijeme e-mailovou adresu uvedenou během procesu registrace.

Údaje zadané při registraci zpracováváme na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR).

Údaje zaznamenané během procesu registrace u nás budou uloženy, dokud budete registrováni na této webové stránce. Následně budou tyto údaje vymazány. Tím nejsou dotčeny povinné zákonné povinnosti uchovávání.

5. Sociální média

Přítomnost na sociálních sítích (sociální média)

Na našem webu nepoužíváme zásuvné moduly pro sociální sítě. Na sociální sítě se lze dostat pouze přes čisté odkazy z našich webových stránek. Při návštěvě našich webových stránek tak nejsou přenášena žádná data na sociální sítě.

Udržujeme online přítomnost na sociálních sítích a v této souvislosti zpracováváme uživatelská data, abychom mohli komunikovat s aktivními uživateli nebo nabízet o nás informace a služby.
Rádi bychom upozornili, že údaje o uživatelích mohou být zpracovávány mimo Evropskou unii. To může mít za následek rizika pro uživatele, protože by to například mohlo ztížit vymáhání práv uživatelů.
Údaje o uživatelích jsou obvykle zpracovávány také v rámci sociálních sítí pro účely průzkumu trhu a reklamy. Na základě uživatelského chování a z toho vyplývajících zájmů uživatelů mohou být vytvořeny uživatelské profily, které lze využít například k umístění reklam, které pravděpodobně odpovídají zájmům uživatelů. Obvykle se tak děje prostřednictvím souborů cookie na počítačích uživatelů.

Pro podrobnou prezentaci příslušných forem zpracování a možností námitek (opt-out) odkazujeme na prohlášení o ochraně údajů a informace poskytnuté provozovateli příslušných sítí.

V případě žádostí o informace a uplatnění práv subjektu údajů rovněž upozorňujeme, že je lze nejefektivněji uplatnit u poskytovatelů. Pouze poskytovatelé mají přístup k údajům uživatelů a mohou přijímat vhodná opatření a poskytovat informace přímo. Pokud stále potřebujete pomoc, můžete nás kontaktovat.

Facebook  

Poskytovatelem této služby je Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irsko. Podle prohlášení Facebooku budou shromážděná data předána také do USA a dalších zemí třetích stran.

Jsme společně se společností Meta Platforms Ireland Limited odpovědní za shromažďování (nikoli však další zpracování) údajů návštěvníků naší facebookové stránky (tzv. „fanouškovská stránka“). Tato data zahrnují informace o typech obsahu, které uživatelé prohlížejí nebo s nimi interagují, nebo o akcích, které provádějí (podrobnosti na: https://www.facebook.com/policy),), a také informace o zařízeních používaných uživateli (např. IP adresy, operační systém, typ prohlížeče, jazyková nastavení, data cookie). Jak je vysvětleno v zásadách ochrany osobních údajů Facebooku, Facebook také shromažďuje a používá informace k poskytování analytických služeb, nazývaných „Page Insights“, provozovatelům stránek, aby jim poskytl přehled o tom, jak lidé komunikují s jejich stránkami a s obsahem, který je s nimi spojený. Se společností Meta Platforms Ireland Limited jsme uzavřeli zvláštní smlouvu (https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum),která upravuje zejména, jaká bezpečnostní opatření musí Meta dodržovat a ve kterých Meta souhlasila s plněním údajů předmětná práva. Práva uživatelů (zejména na informace, výmaz, námitku a stížnost u příslušného dozorového úřadu) nejsou smlouvami s Meta omezena. Další informace naleznete na: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data.

Použité služby a poskytovatelé služeb:

6. Analytické nástroje a reklama

Google Tag Manager

Používáme Google Tag Manager. Poskytovatelem je Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Google Tag Manager je nástroj, který nám umožňuje integrovat sledovací nebo statistické nástroje a další technologie na naše webové stránky. Samotný Google Tag Manager nevytváří žádné uživatelské profily, neukládá cookies a neprovádí žádné nezávislé analýzy. Spravuje a spouští pouze nástroje integrované přes něj. Shromažďuje však vaši IP adresu, která může být také převedena na mateřskou společnost Google ve Spojených státech.

Google Tag Manager se používá na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Provozovatel webu má oprávněný zájem na rychlé a nekomplikované integraci a správě různých nástrojů na jeho webu. Pokud byl získán příslušný souhlas, zpracování se provádí výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR a § 25(1) TTDSG, pokud souhlas zahrnuje ukládání cookies nebo přístup k informacím v koncovém zařízení uživatele (např. otisky prstů zařízení) ve smyslu TTDSG. Tento souhlas lze kdykoli odvolat.

Google Analytics 

Tento web využívá funkce webové analytické služby Google Analytics. Poskytovatelem této služby je Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Google Analytics umožňuje provozovateli webu analyzovat vzorce chování návštěvníků webu. Za tímto účelem dostává provozovatel webové stránky různé uživatelské údaje, jako jsou navštívené stránky, čas strávený na stránce, používaný operační systém a původ uživatele. Tyto údaje jsou přiřazeny příslušnému koncovému zařízení uživatele. Přiřazení k ID zařízení se neuskuteční.

Kromě toho nám Google Analytics mimo jiné umožňuje zaznamenávat vaše pohyby myši a posouvání a kliknutí. Google Analytics využívá různé přístupy k modelování k rozšíření shromážděných datových sad a při analýze dat využívá technologie strojového učení.
Google Analytics používá technologie, které umožňují rozpoznání uživatele za účelem analýzy vzorců chování uživatelů (např. soubory cookie nebo otisky zařízení). Informace o používání webových stránek zaznamenané společností Google jsou zpravidla přenášeny na server společnosti Google ve Spojených státech, kde jsou uloženy.

K využívání těchto služeb dochází na základě Vašeho souhlasu dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR a § 25 odst. 1 TTDSG. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat.

Přenos dat do USA je založen na standardních smluvních doložkách (SCC) Evropské komise. Podrobnosti naleznete zde: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Zásuvný modul prohlížeče
Zaznamenání a zpracování vašich údajů společností Google můžete zabránit stažením a instalací pluginu prohlížeče dostupného pod následujícím odkazem:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.
Další informace o nakládání s uživatelskými údaji pomocí Google Analytics naleznete v Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google na adrese:
https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/. 

Google Ads 

Provozovatel webu používá Google Ads. Google Ads je online propagační program společnosti Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Google Ads nám umožňuje zobrazovat reklamy ve vyhledávači Google nebo na webových stránkách třetích stran, pokud uživatel zadá do Googlu určité hledané výrazy (cílení na klíčová slova). Je také možné umístit cílené reklamy na základě uživatelských údajů, které má Google k dispozici (např. údaje o poloze a zájmy; cílení na cílové skupiny). Jako provozovatel webových stránek můžeme tato data kvantitativně analyzovat, například analýzou toho, které hledané výrazy vedly k zobrazení našich reklam a kolik reklam vedlo k příslušným kliknutím.

K využívání těchto služeb dochází na základě Vašeho souhlasu dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR a § 25 odst. 1 TTDSG. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat.

Přenos dat do USA je založen na standardních smluvních doložkách (SCC) Evropské komise.
Podrobnosti naleznete zde:
https://policies.google.com/privacy/frameworks a https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/. 

Google Remarketing 

Tento web využívá funkce Google Analytics Remarketing. Poskytovatelem těchto řešení je Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Google Remarketing analyzuje vaše uživatelské vzorce na našich webových stránkách (např. kliknutí na konkrétní produkty), aby vám přidělil určité reklamní cílové skupiny a následně vám zobrazil odpovídající online nabídky, když navštívíte jiné online nabídky (remarketing nebo retargeting).

Kromě toho je možné propojit reklamní cílové skupiny generované pomocí Google Remarketing se zařízeními zahrnujícími funkce Google. To umožňuje zobrazovat přizpůsobená reklamní sdělení na základě zájmů v závislosti na vašem předchozím používání a vzorech procházení na zařízení (např. mobilní telefon) způsobem přizpůsobeným vám, stejně jako na jakémkoli z vašich zařízení (např. tablet nebo PC ).

Pokud máte účet Google, máte možnost vznést námitku proti personalizované reklamě pod následujícím odkazem:
https://www.google.com/settings/ads/onweb/. 

K využívání těchto služeb dochází na základě Vašeho souhlasu dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR a § 25 odst. 1 TTDSG. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat.

Další informace a příslušná nařízení o ochraně údajů naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google na adrese:
https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de. 

Vytváření cílových skupin se sladěním zákazníků
Pro formování cílových skupin využíváme mimo jiné funkci Google Remarketing odsouhlasení zákazníků. Abychom toho dosáhli, přenášíme určitá zákaznická data (např. e-mailové adresy) z našich seznamů zákazníků do společnosti Google. Pokud jsou příslušní zákazníci uživateli Google a jsou přihlášeni ke svým účtům Google, zobrazí se jim odpovídající reklamní zprávy v rámci sítě Google (např. YouTube, Gmail nebo ve vyhledávači).

Google Conversion-Tracking 

Tento web používá Google Conversion Tracking. Poskytovatelem této služby je Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

S pomocí Google Conversion Tracking jsme schopni rozpoznat, zda uživatel provedl určité akce. Můžeme například analyzovat, jak často se klikalo na která tlačítka na našich webových stránkách a které produkty jsou s konkrétní frekvencí kontrolovány nebo nakupovány. Účelem těchto informací je sestavit statistiky konverzí. Zjistíme, kolik uživatelů kliklo na naše reklamy a jaké akce provedli. Nedostáváme žádné informace, které by nám umožnily osobně identifikovat uživatele. Google jako takový používá soubory cookie nebo srovnatelné technologie rozpoznávání pro účely identifikace.

K využívání těchto služeb dochází na základě Vašeho souhlasu dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR a § 25 odst. 1 TTDSG. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat.
Další informace o sledování konverzí Google naleznete v zásadách ochrany údajů společnosti Google na adrese:
https://policies.google.com/privacy?hl=de.  

Facebook Pixel 

K měření míry konverze používá tento web Facebook Pixel. Poskytovatelem této služby je Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irsko. Podle prohlášení Facebooku budou shromážděná data předána také do USA a dalších zemí třetích stran. Tento nástroj umožňuje sledování návštěvníků stránky poté, co byli propojeni s webem poskytovatele po kliknutí na reklamu na Facebooku. To umožňuje analyzovat efektivitu facebookových reklam pro statistické účely a účely průzkumu trhu a optimalizovat budoucí reklamní kampaně.

Pro nás jako provozovatele tohoto webu jsou shromažďované údaje anonymní. Nejsme schopni dospět k žádným závěrům ohledně identity uživatelů. Facebook však tyto informace archivuje a zpracovává, aby bylo možné provést připojení k příslušnému uživatelskému profilu a Facebook mohl údaje použít pro vlastní propagační účely v souladu se Zásadami používání dat Facebooku. To umožňuje Facebooku zobrazovat reklamy na facebookových stránkách i na místech mimo Facebook. My jako provozovatel této webové stránky nemáme žádnou kontrolu nad používáním takových údajů.

K využívání těchto služeb dochází na základě Vašeho souhlasu dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR a § 25 odst. 1 TTDSG. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat.
Přenos dat do USA je založen na standardních smluvních doložkách (SCC) Evropské komise. Podrobnosti najdete zde
https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum a zde https://de-de.facebook.com/help/566994660333381. 

Pokud jsou osobní údaje shromažďovány na našich webových stránkách pomocí zde popsaného nástroje a předávány Facebooku, jsme my a Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko společně odpovědní za toto zpracování údajů ( čl. 26 DSGVO). Společná odpovědnost je omezena výhradně na shromažďování údajů a jejich předávání Facebooku. Zpracování ze strany Facebooku, ke kterému dojde po dalším převodu, není součástí společné odpovědnosti. Povinnosti, které máme společně, byly stanoveny ve smlouvě o společném zpracování. Znění smlouvy naleznete pod:
https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Podle této smlouvy jsme odpovědní za poskytování informací o ochraně osobních údajů při používání nástroje Facebook a za implementaci nástroje na našich webových stránkách zabezpečenou proti soukromí. Facebook je zodpovědný za zabezpečení dat produktů Facebooku. Práva subjektu údajů (např. žádosti o informace) týkající se údajů zpracovávaných Facebookem můžete uplatnit přímo u Facebooku. Pokud u nás uplatníte práva subjektu údajů, jsme povinni je předat Facebooku.

V Zásadách ochrany osobních údajů Facebooku naleznete další informace o ochraně vašeho soukromí na adrese:
https://de-de.facebook.com/about/privacy/. 
Máte také možnost deaktivovat funkci remarketingu „Custom Audiences“ v sekci nastavení reklamy níže
https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Chcete-li to provést, musíte se nejprve přihlásit na Facebook.

Pokud nemáte účet na Facebooku, můžete deaktivovat jakoukoli uživatelskou reklamu od Facebooku na webových stránkách European Interactive Digital Advertising Alliance:
http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/. 

Značka LinkedIn Insight

Tento web používá značku Insight od LinkedIn. Tuto službu poskytuje LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irsko.

Zpracování dat pomocí značky LinkedIn Insight
K získávání informací o návštěvnících našich webových stránek používáme značku LinkedIn Insight. Jakmile je návštěvník webových stránek zaregistrován na LinkedIn, můžeme analyzovat klíčová pracovní data (např. kariérní úroveň, velikost společnosti, země, umístění, odvětví, pracovní pozice) návštěvníků našich webových stránek, abychom mohli lépe zacílit naše stránky na relevantní publikum. Značky LinkedIn Insight můžeme také použít k měření toho, zda návštěvníci našich webových stránek nakupují nebo provádějí jiné akce (měření konverzí). Měření konverzí lze také provádět napříč zařízeními (např. z PC na tablet). LinkedIn Insight Tag obsahuje také funkci přesměrování, která nám umožňuje zobrazovat cílenou reklamu návštěvníkům našeho webu mimo web. Podle LinkedIn nedochází k žádné identifikaci adresáta reklamy.

LinkedIn sám také shromažďuje protokolové soubory (URL, odkazující URL, IP adresa, vlastnosti zařízení a prohlížeče a čas přístupu). IP adresy jsou zkráceny nebo (pokud se používají k dosažení členů LinkedIn napříč zařízeními) hashovány (pseudonymizovány). LinkedIn po sedmi dnech odstraní přímé identifikátory členů LinkedIn. Zbývající pseudonymizovaná data budou poté do 180 dnů smazána.

Údaje shromážděné LinkedInem nemůžeme jako provozovatel webu přiřadit konkrétním osobám. LinkedIn bude ukládat osobní údaje shromážděné od návštěvníků webových stránek na svých serverech v USA a používat je pro své vlastní propagační aktivity. Podrobnosti naleznete v zásadách ochrany osobních údajů LinkedIn na: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy#choices-oblig. 

Právní základ
Pokud byl získán váš souhlas, bude použití výše uvedené služby probíhat na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR a § 25 TTDSG (německý zákon o telekomunikacích). Takový souhlas lze kdykoli odvolat. Pokud váš souhlas nebyl získán, bude používání služby probíhat na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR; provozovatel webu má oprávněný zájem na efektivní reklamní propagaci, která zahrnuje využívání sociálních sítí.

Přenos dat do USA je založen na standardních smluvních doložkách (SCC) Evropské komise. Podrobnosti naleznete zde: https://www.linkedin.com/legal/l/dpa a https://www.linkedin.com/legal/l/eu-sccs. 

Námitka proti používání LinkedIn Insight Tag
Proti analýze chování uživatelů a cílené reklamě LinkedIn můžete vznést námitku na následujícím odkazu:
https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out. 
Kromě toho mohou členové LinkedIn ovládat používání svých osobních údajů pro propagační účely v nastavení účtu. Abyste zabránili LinkedIn propojovat informace shromážděné na našich stránkách s vaším účtem LinkedIn, musíte se před návštěvou našich stránek odhlásit ze svého účtu LinkedIn.

7. Newsletter

Údaje newsletteru

Pokud se chcete přihlásit k odběru newsletteru nabízeného na této webové stránce, budeme od vás potřebovat e-mailovou adresu a také informace, které nám umožní ověřit, že jste vlastníkem poskytnuté e-mailové adresy, a souhlas s přijímáním newsletteru. Neshromažďují se žádné další údaje nebo se shromažďují pouze na dobrovolném základě. Tyto údaje použijeme pouze pro zasílání požadovaných informací a nebudeme je sdílet s žádnými třetími stranami.

Zpracování informací zadaných do formuláře pro přihlášení k odběru newsletteru probíhá výhradně na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR). Souhlas, který jste udělili s archivací údajů, e-mailové adresy a používání těchto informací pro zasílání newsletteru, můžete kdykoli odvolat, například kliknutím na odkaz „Odhlásit“. Tím není dotčena zákonnost jakýchkoli transakcí zpracování údajů, které k dnešnímu dni proběhly.

Údaje, které jsou u nás uloženy za účelem přihlášení k odběru newsletteru, budou u nás uloženy, dokud se neodhlásíte z newsletteru nebo poskytovatele služeb newsletteru, a vymazány z distribučního seznamu poté, co se odhlásíte nebo poté, co přestane platit účel . Vyhrazujeme si právo smazat nebo zablokovat e-mailové adresy z našeho distribučního seznamu newsletterů dle vlastního uvážení v rámci našeho oprávněného zájmu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Údaje uložené pro jiné účely u nás zůstávají nedotčeny. Poté, co se odhlásíte z distribučního seznamu newsletterů, může být vaše e-mailová adresa uložena námi nebo poskytovatelem služeb newsletteru na černé listině, pokud je taková akce nezbytná k zamezení budoucího rozesílání. Údaje z černé listiny slouží pouze k tomuto účelu a neslučují se s jinými údaji. To slouží jak vašemu zájmu, tak i našemu zájmu o dodržování zákonných požadavků při zasílání newsletterů (oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR). Uložení na černé listině je neomezené. Proti ukládání můžete vznést námitku, pokud vaše zájmy převažují nad naším oprávněným zájmem.

8. Zásuvné moduly a nástroje

YouTube s rozšířenou integrací ochrany dat

Náš web obsahuje videa z webu YouTube. Provozovatelem webu je Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

YouTube používáme v režimu rozšířené ochrany dat. Podle YouTube tento režim zajišťuje, že YouTube neukládá žádné informace o návštěvnících tohoto webu předtím, než zhlédnou video. To však nutně neznamená, že sdílení dat s partnery YouTube může být v důsledku rozšířeného režimu ochrany dat vyloučeno. Například bez ohledu na to, zda sledujete video, YouTube vždy naváže spojení se sítí Google DoubleClick.

Jakmile na této webové stránce začnete přehrávat video z YouTube, bude navázáno spojení se servery YouTube. V důsledku toho bude server YouTube informován, které z našich stránek jste navštívili. Pokud jste při návštěvě našeho webu přihlášeni ke svému účtu YouTube, umožníte YouTube přímo přiřadit vaše vzorce procházení vašemu osobnímu profilu. Máte možnost tomu zabránit odhlášením se ze svého účtu YouTube.

Kromě toho, poté, co začnete přehrávat video, bude YouTube moci na vaše zařízení umístit různé soubory cookie nebo srovnatelné technologie pro rozpoznání (např. otisky prstů zařízení). Tímto způsobem bude YouTube moci získávat informace o návštěvnících tohoto webu. Tyto informace budou mimo jiné použity pro generování statistik videí s cílem zlepšit uživatelskou přívětivost stránek a zabránit pokusům o podvod.

Za určitých okolností mohou být po spuštění přehrávání videa YouTube spuštěny další transakce zpracování dat, které jsou mimo naši kontrolu.

Používání YouTube je založeno na našem zájmu prezentovat náš online obsah přitažlivým způsobem. Podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, jedná se o oprávněný zájem. Pokud byl získán příslušný souhlas, zpracování se provádí výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR a § 25(1) TTDSG, pokud souhlas zahrnuje ukládání cookies nebo přístup k informacím v koncovém zařízení uživatele (např. otisky prstů zařízení) ve smyslu TTDSG. Tento souhlas lze kdykoli odvolat.

Další informace o tom, jak YouTube nakládá s uživatelskými údaji, naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů YouTube pod:
https://policies.google.com/privacy?hl=de. 

Google Web Fonts (místní vložení)

Tato webová stránka používá takzvaná webová písma poskytovaná společností Google k zajištění jednotného používání písem na této stránce. Tato písma Google jsou nainstalována místně, takže ve spojení s touto aplikací nebude navázáno spojení se servery Google.
Pro více informací o Google Web Fonts prosím klikněte na tento odkaz: https://developers.google.com/fonts/faq a prostudujte si Prohlášení Google o ochraně osobních údajů na: https://policies.google.com/privacy?hl=cs.

Google mapy 

Tento web používá mapovou službu Google Maps. Poskytovatelem je Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Aby bylo možné používat funkce Map Google, musí být uložena vaše IP adresa. Tyto informace jsou zpravidla přenášeny na jeden ze serverů společnosti Google ve Spojených státech, kde jsou archivovány. Provozovatel tohoto webu nemá nad přenosem dat žádnou kontrolu. V případě aktivace Google Maps má Google možnost použít webové fonty Google za účelem jednotného zobrazení fontů. Když přistupujete k Mapám Google, váš prohlížeč načte požadovaná webová písma do mezi-paměti prohlížeče, aby správně zobrazil text a písma. Mapy Google používáme k prezentaci našeho online obsahu přitažlivým způsobem a ke snadnému nalezení míst zveřejněných na našich webových stránkách. To představuje oprávněný zájem definovaný v čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Pokud byl získán příslušný souhlas, zpracování se provádí výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR a § 25(1) TTDSG, pokud souhlas zahrnuje ukládání cookies nebo přístup k informacím v koncovém zařízení uživatele (např. otisky prstů zařízení) ve smyslu TTDSG. Tento souhlas lze kdykoli odvolat.

Přenos dat do USA je založen na standardních smluvních doložkách (SCC) Evropské komise. Podrobnosti naleznete zde:
https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ a 
https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/. 

Další informace o nakládání s uživatelskými údaji naleznete v Prohlášení společnosti Google o ochraně osobních údajů pod:
https://policies.google.com/privacy?hl=de. 

Google reCAPTCHA 

Na této webové stránce používáme „Google reCAPTCHA“ (dále jen „reCAPTCHA“). Poskytovatelem je Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Účelem reCAPTCHA je zjistit, zda údaje zadané na této webové stránce (např. informace zadané do kontaktního formuláře) jsou poskytovány lidským uživatelem nebo automatizovaným programem. Aby to bylo možné zjistit, reCAPTCHA analyzuje chování návštěvníků webu na základě různých parametrů. Tato analýza se spouští automaticky, jakmile návštěvník webu vstoupí na web. Pro tuto analýzu reCAPTCHA vyhodnocuje různé údaje (např. IP adresu, čas, který návštěvník webu strávil na webu nebo pohyby kurzoru iniciované uživatelem). Údaje sledované během těchto analýz jsou předávány společnosti Google.

Analýzy reCAPTCHA běží zcela na pozadí. Návštěvníci webu nejsou upozorněni, že probíhá analýza.

Údaje jsou uchovávány a analyzovány na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na ochraně webových stránek provozovatele před zneužitím automatizovaného špehování a před SPAMem. Pokud byl získán příslušný souhlas, zpracování se provádí výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR a § 25(1) TTDSG, pokud souhlas zahrnuje ukládání cookies nebo přístup k informacím v koncovém zařízení uživatele (např. otisky prstů zařízení) ve smyslu TTDSG. Tento souhlas lze kdykoli odvolat.

Další informace o Google reCAPTCHA naleznete v Prohlášení o ochraně osobních údajů Google a podmínkách použití pod následujícími odkazy:
https://policies.google.com/terms?hl=de. 

LeadLab 

Do tohoto webu jsme integrovali LeadLab. Poskytovatelem je WiredMinds GmbH, Lindenspürstraße 32, 70176 Stuttgart, Německo (dále jen „LeadLab“).

LeadLab nám umožňuje zaznamenávat návštěvy členů jiných podniků na našich webových stránkách. Za tímto účelem je IP adresa návštěvníka webové stránky porovnána s IP adresami archivovanými v databázi společnosti LeadLab. Pokud je IP adresa identifikována jako adresa společnosti, zaznamená se návštěva a uživatelské vzorce. IP adresy, které neexistují v databázi LeadLab, jsou okamžitě smazány, takže návštěvy webových stránek soukromých osob jsou LeadLab ignorovány.

LeadLab používáme na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Provozovatel webu má oprávněný zájem na zaznamenávání firemních návštěv na našem webu a na uživatelských vzorcích. Pokud byl získán příslušný souhlas, zpracování se provádí výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR a § 25(1) TTDSG, pokud souhlas zahrnuje ukládání cookies nebo přístup k informacím v koncovém zařízení uživatele (např. otisky prstů zařízení) ve smyslu TTDSG. Tento souhlas lze kdykoli odvolat.

Další podrobnosti naleznete v zásadách ochrany osobních údajů poskytovatele na: https://wiredminds.de/datenschutz/.

9. Poskytovatelé elektronického obchodu a platebních služeb

Zpracování zákaznických a smluvních údajů

Shromažďujeme, zpracováváme a používáme osobní údaje o zákaznících a smluvních údajích pro vznik, úpravu obsahu a úpravu našich smluvních vztahů. Údaje s osobními odkazy na používání této webové stránky (údaje o používání) budou shromažďovány, zpracovávány a používány pouze v případě, že je to nezbytné k tomu, aby uživatel mohl využívat naše služby nebo je to nutné pro účely fakturace.

Právním základem pro tyto procesy je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Shromážděné zákaznické údaje budou vymazány po dokončení objednávky nebo ukončení obchodního vztahu a po uplynutí jakýchkoli existujících zákonných archivačních lhůt. Tím nejsou dotčeny zákonné doby archivace.

Přenos dat při uzavírání smluv pro internetové obchody, maloobchodníky a expedici zboží

Kdykoli si u nás objednáte zboží, předáme vaše osobní údaje přepravní společnosti pověřené doručováním a také platební službě pověřené zpracováním platebních transakcí. Budou sdíleny pouze údaje, které tito příslušní poskytovatelé služeb potřebují ke splnění svých závazků. Právním základem pro toto sdílení je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, který umožňuje zpracování údajů pro plnění smluvních nebo předsmluvních povinností. Pokud nám udělíte příslušný souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR sdělíme vaši e-mailovou adresu přepravní společnosti pověřené doručením, aby vás tato společnost mohla prostřednictvím e-mailu informovat o stavu odeslání vaší objednávky. Svůj souhlas máte možnost kdykoli odvolat.

Přenos dat při uzavírání smluv na služby a digitální obsah

Osobní údaje sdílíme se třetími stranami pouze v případě, že je to nezbytné v souvislosti s plněním smlouvy; například s finanční institucí pověřenou zpracováním plateb. K žádnému dalšímu přenosu údajů nedojde nebo k němu dojde pouze tehdy, pokud jste s přenosem výslovně souhlasili. Žádné sdílení vašich údajů s třetími stranami bez vašeho výslovného souhlasu, například pro reklamní účely, nebude probíhat.

Základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, který umožňuje zpracování údajů pro plnění smlouvy nebo pro předsmluvní úkony.

Zpracování objednávky přes dropshipping

Pokud si u nás objednáte zboží, může vám být vaše objednávka odeslána přímo od našich prodejců (dropshipping). Za tímto účelem předáme přepravní společnosti vaše jméno, doručovací adresu a – pokud je to nutné pro doručení – vaše telefonní číslo. Tyto informace jsou předávány výhradně za účelem dodání zboží.
Právním základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR (plnění smlouvy) a náš oprávněný zájem na co nejrychlejším a nejefektivnějším zpracování nákupu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Platební služby

Na naše webové stránky integrujeme platební služby společností třetích stran. Když u nás nakoupíte, vaše platební údaje (např. jméno, částka platby, údaje o bankovním účtu, číslo kreditní karty) zpracovává poskytovatel platebních služeb za účelem zpracování platby. Pro tyto transakce platí příslušná smluvní ustanovení a ustanovení o ochraně údajů příslušných poskytovatelů. Použití poskytovatelů platebních služeb je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR (zpracování smluv) a v zájmu hladké, pohodlné a bezpečné platební transakce (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR). Pokud je pro určité akce vyžadován váš souhlas, čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR je právním základem pro zpracování údajů; souhlas lze do budoucna kdykoli odvolat. V rámci tohoto webu používáme následující platební služby / poskytovatele platebních služeb:

PayPal 
Poskytovatelem této platební služby je PayPal (Europe) S.à.rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (dále jen „PayPal“).

Přenos dat do USA je založen na standardních smluvních doložkách (SCC) Evropské komise. Podrobnosti najdete zde:
https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/pocpsa-full. 
Podrobnosti naleznete v zásadách ochrany osobních údajů PayPal:
https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full. 

Stripe 
Poskytovatelem pro zákazníky v rámci EU je Stripe Payments Europe, Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irsko (dále jen „Stripe“).

Přenos dat do USA je založen na standardních smluvních doložkách (SCC) Evropské komise. Podrobnosti najdete zde:
https://stripe.com/de/privacy und https://stripe.com/de/guides/general-data-protection-regulation. 
Podrobnosti naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů společnosti Stripe na následujícím odkazu:
https://stripe.com/de/privacy.  

Platba Shopify

Poskytovatelem této platební služby v EU je Shopify International Limited, 2nd Floor Victoria Buildings, 1-2 Haddington Road, Dublin 4, D04 XN32, Irsko (dále jen „Shopify Payment“).

Další informace najdete v zásadách ochrany osobních údajů služby Shopify Payment:
https://www.shopify.de/legal/datenschutz. 

10. Online audio a video konference (nástroje pro konference)

Zpracování dat

Online konferenční nástroje využíváme mimo jiné pro komunikaci s našimi zákazníky. Nástroje, které používáme, jsou podrobně uvedeny níže. Pokud s námi komunikujete prostřednictvím video nebo audiokonference pomocí internetu, vaše osobní údaje budou shromažďovány a zpracovávány poskytovatelem příslušného konferenčního nástroje a námi.
Nástroje pro konference shromažďují všechny informace, které poskytujete/přistupujete k používání nástrojů (e-mailová adresa a/nebo vaše telefonní číslo). Dále konferenční nástroje zpracovávají dobu trvání konference, začátek a konec (čas) účasti na konferenci, počet účastníků a další „kontextové informace“ související s procesem komunikace (metadata).
Poskytovatel nástroje dále zpracovává veškeré technické údaje potřebné pro zpracování online komunikace. Patří sem zejména IP adresy, MAC adresy, ID zařízení, typ zařízení, typ a verze operačního systému, verze klienta, typ kamery, mikrofon nebo reproduktor a typ připojení.
Pokud by byl obsah vyměněn, nahrán nebo jinak zpřístupněn v rámci nástroje, je také uložen na serverech poskytovatele nástroje. Takový obsah zahrnuje mimo jiné cloudové nahrávky, chat/rychlé zprávy, fotografie a videa nahrané do hlasové schránky, soubory, tabule a další informace sdílené při používání služby.
Vezměte prosím na vědomí, že nemáme úplný vliv na postupy zpracování dat používaných nástrojů. Naše možnosti jsou do značné míry určeny firemní politikou příslušného poskytovatele. Další informace o zpracování dat konferenčními nástroji naleznete v prohlášeních o ochraně osobních údajů používaných nástrojů, které uvádíme pod tímto textem.

Účel a právní základy
Nástroje konference slouží ke komunikaci s potenciálními nebo stávajícími smluvními partnery nebo k nabízení určitých služeb našim zákazníkům (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR). Dále použití nástrojů slouží k obecnému zjednodušení a urychlení komunikace s námi nebo naší společností (oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR). Pokud byl požádán o souhlas, budou příslušné nástroje používány na základě tohoto souhlasu; souhlas lze s účinností od tohoto data kdykoli odvolat.

Doba skladování
Údaje shromážděné přímo námi prostřednictvím video a konferenčních nástrojů budou z našich systémů vymazány okamžitě poté, co nás požádáte o jejich vymazání, odvoláte svůj souhlas s ukládáním nebo pomine důvod uchovávání údajů. Uložené soubory cookie zůstávají na vašem koncovém zařízení, dokud je nesmažete. Povinné zákonné doby uchovávání zůstávají nedotčeny.
Nemáme žádný vliv na dobu uložení vašich dat, která jsou uchovávána provozovateli konferenčních nástrojů pro jejich vlastní účely. Pro podrobnosti prosím kontaktujte přímo provozovatele konferenčních nástrojů.

Použité konferenční nástroje

Využíváme následující konferenční nástroje:

Microsoft Teams 
Používáme Microsoft Teams. Poskytovatelem je Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA. Podrobnosti o zpracování dat naleznete v zásadách ochrany osobních údajů Microsoft Teams:
https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement

11. Zakázkové služby

Manipulace s daty žadatele

Návštěvníkům webových stránek nabízíme možnost podávat nám žádosti o zaměstnání (např. e-mailem, prostřednictvím poštovních služeb na odesláním online formuláře žádosti o zaměstnání). Níže vás seznámíme s rozsahem, účelem a použitím osobních údajů shromážděných od vás v souvislosti s procesem žádosti. Ujišťujeme vás, že shromažďování, zpracování a používání vašich údajů bude probíhat v souladu s platnými právy na ochranu osobních údajů a všemi dalšími zákonnými ustanoveními a že s vašimi údaji bude vždy zacházeno jako s přísně důvěrnými.

Rozsah a účel sběru dat
Pokud nám podáte žádost o zaměstnání, budeme zpracovávat veškeré související osobní údaje (např. kontaktní a komunikační údaje, podklady k žádosti, poznámky pořízené při pracovních pohovorech atd.), pokud jsou povinny učinit rozhodnutí o zřízení nebo pracovní poměr.
Právními důvody pro výše uvedené jsou § 26 GDPR podle německého práva (sjednávání pracovního poměru), čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR (obecná jednání o smlouvě) a – za předpokladu, že jste nám dali souhlas – čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Jakýkoli udělený souhlas můžete kdykoli odvolat. V rámci naší společnosti budou vaše osobní údaje sdíleny pouze s jednotlivci, kteří se podílejí na zpracování vaší žádosti o zaměstnání.
Pokud by vaše žádost o zaměstnání měla vyústit ve váš nábor, budou vámi poskytnuté údaje archivovány na základě § 26 GDPR a čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR za účelem implementace pracovněprávního vztahu v našem systému zpracování údajů.

Období archivace dat
Pokud vám nemůžeme nabídnout pracovní místo nebo odmítnete pracovní nabídku nebo stáhnete svou žádost, vyhrazujeme si právo ponechat si údaje, které jste nám poskytli na základě našich oprávněných zájmů (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR ) po dobu až 6 měsíců od ukončení řízení o žádosti (zamítnutí nebo stažení žádosti). Poté budou data vymazána a fyzické aplikační dokumenty budou zničeny. Úložiště slouží zejména jako důkaz v případě soudního sporu. Je-li zřejmé, že údaje budou vyžadovány po uplynutí 6měsíční lhůty (např. z důvodu hrozícího nebo probíhajícího soudního sporu), dojde k výmazu pouze tehdy, když již pomine účel dalšího uchovávání.
K delšímu uložení může dojít také v případě, že jste dali svůj souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR) nebo pokud zákonné požadavky na uchovávání údajů brání smazání.

Vstup do fondu uchazečů
Pokud vám neuděláme pracovní nabídku, možná se budete moci připojit k našemu seznamu uchazečů. V případě přijetí budou všechny dokumenty a informace z přihlášky převedeny do fondu uchazečů, abychom vás mohli kontaktovat v případě vhodných volných míst.
Přijetí do skupiny uchazečů je založeno výhradně na vaší výslovné dohodě (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR). Smlouva o předložení je dobrovolná a nemá žádný vztah k probíhajícímu procesu podávání žádostí. Dotčená osoba může svůj souhlas kdykoli odvolat. V tomto případě budou údaje z fondu uchazečů nenávratně vymazány, pokud neexistují žádné právní důvody pro uložení.
Údaje z fondu uchazečů budou neodvolatelně vymazány nejpozději do dvou let od udělení souhlasu.

Poznámky k obecnému zacházení s daty od obchodních partnerů

Účely zpracování a právní základ
Vaše osobní údaje budou zpracovány v souladu s ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), federálního zákona o ochraně osobních údajů (BDSG) a dalších příslušných předpisů o ochraně údajů. Zpracování a použití jednotlivých údajů závisí na sjednané nebo požadované službě. Další podrobnosti a doplnění účelů zpracování mohou poskytnout naše smluvní dokumenty, formuláře, formuláře souhlasu a další informace, které vám poskytneme (např. na webu nebo v obchodních podmínkách).

Souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR)
Pokud jste nám udělili souhlas se zpracováním osobních údajů, je příslušný souhlas právním základem pro zpracování tam uvedeným. Souhlas můžete kdykoli odvolat s účinností do budoucna.

Plnění smluvních povinností (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR)
Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem plnění našich smluv s vámi. Dále jsou Vaše osobní údaje zpracovávány za účelem provádění opatření a činností v rámci předsmluvních vztahů.

Plnění zákonných povinností (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR)
Vaše osobní údaje zpracováváme, pokud je to nezbytné pro splnění zákonných povinností (např. obchodní, daňové zákony).

Kromě toho můžeme zpracovávat vaše údaje pro:

 • prevenci podvodů a praní špinavých peněz
 • prevenci a vyšetřování financování terorismu a trestných činů ohrožujících majetek
 • plnění kontrolních a ohlašovacích povinností podle daňového zákona
 • archivaci dat pro účely ochrany dat a zabezpečení dat
 • kontrolu ze strany daňových a jiných úřadů

Kromě toho může být zveřejnění osobních údajů nezbytné v souvislosti s úředními/soudními opatřeními za účelem shromažďování důkazů, trestního stíhání nebo vymáhání občanskoprávních nároků.

Oprávněný zájem nás nebo třetích stran (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR)
Vaše osobní údaje můžeme také použít na základě rovnováhy zájmů k ochraně oprávněného zájmu nás nebo třetích stran. To se provádí pro následující účely:

 • pro reklamu nebo průzkum trhu, pokud jste nevznesli námitku proti použití vašich údajů
 • pro získávání informací a výměnu dat s úvěrovými agenturami, pokud to převyšuje naše ekonomické riziko
 • pro omezené ukládání vašich údajů, pokud smazání není možné nebo je možné pouze s nepřiměřeným úsilím vzhledem ke zvláštní povaze ukládání
 • pro srovnání s evropskými a mezinárodními protiteroristickými seznamy, pokud to přesahuje zákonné povinnosti
 • pro další rozvoj služeb a produktů i stávajících systémů a procesů
 • pro zveřejnění osobních údajů v rámci due diligence, např. v případě prodeje společnosti
 • pro statistická hodnocení nebo pro analýzy trhu
 • pro uplatnění právních nároků a obranu v právních sporech, které přímo nesouvisejí se smluvním vztahem
 • pro interní a externí vyšetřování a/nebo bezpečnostní audity
 • pro případný odposlech nebo záznam telefonních hovorů pro účely kontroly kvality a školení
 • pro zajištění a výkon našich domovních práv prostřednictvím vhodných opatření (např. video dohled)

Kategorie námi zpracovávaných osobních údajů
Zpracováváme následující údaje:

 • osobní údaje (jméno, datum narození, místo narození, státní příslušnost, rodinný stav, povolání/obor a podobné údaje)
 • kontaktní údaje (adresa, emailová adresa, telefonní číslo a podobné údaje)
 • potvrzení platby/krytí pro bankovní a kreditní karty
 • informace o vaší finanční situaci (údaje o bonitě včetně scoringu, tedy údaje pro posouzení ekonomického rizika)
 • historie zákazníků a dodavatelů

Kromě toho zpracováváme osobní údaje z veřejných zdrojů (např. internet, média, tisk, živnostenské a občanské rejstříky).
Zpracováváme také osobní údaje, které jsme legálně získali od třetích stran (např. poskytovatelů mailing listů, úvěrových agentur), pokud je to nutné pro poskytování našich služeb.

Kdo přijímá vaše údaje?
Vaše osobní údaje v rámci naší společnosti sdílíme s těmi odděleními, která vaše údaje vyžadují pro plnění smluvních a zákonných povinností nebo pro prosazování našich oprávněných zájmů.
Kromě toho mohou vaše údaje obdržet následující subjekty/subjekty:

 • námi pověření smluvní zpracovatelé (čl. 28 GDPR) poskytovatelé služeb pro podporu činností a další odpovědné orgány ve smyslu GDPR, zejména v oblastech např. IT služeb, logistických a tiskových služeb, externích počítačových center, podpory/údržby zpracování dat/IT aplikace, archivace, zpracování dokumentů, zničení dat, marketing, auditorské služby, úvěrové instituce.
 • veřejné orgány a instituce v případě zákonné nebo úřední povinnosti, na základě které jsme povinni sdělit, nahlásit nebo sdílet údaje nebo je zveřejnění údajů ve veřejném zájmu
 • orgány a instituce na základě našeho oprávněného zájmu nebo oprávněného zájmu třetí strany (např. sdíleného s orgány veřejné moci, úvěrovými agenturami, vymáháním pohledávek, advokáty, soudy)
 • jiné orgány, pro které jste nám udělili souhlas k předání údajů

Předání vašich údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci
Předání údajů do zemí mimo Evropskou unii (EU) nebo Evropský hospodářský prostor (EHP), tzv. třetí země, se uskutečňuje, pokud je to nezbytné pro provedení objednávky/smlouvy od Vás nebo s Vámi, pokud to vyžaduje zákon (např. daňové povinnosti), pokud je to v oprávněném zájmu nás nebo třetí osoby nebo pokud jste nám k tomu dali souhlas.
V této souvislosti může ke zpracování vašich údajů ve třetí zemi docházet také v souvislosti se zapojením poskytovatelů služeb v rámci zpracování na zakázku.
Pokud neexistuje žádné rozhodnutí Komise EU o přiměřené úrovni ochrany údajů pro danou zemi, zajistíme, aby vaše práva a svobody byly přiměřeně chráněny a zaručeny v souladu s požadavky EU na ochranu údajů prostřednictvím vhodných smluv a opatření. Na vyžádání vám poskytneme příslušné podrobné informace.

Jak dlouho vaše data uchováváme?
Vaše osobní údaje zpracováváme po celou dobu trvání našeho obchodního vztahu podle potřeby; to zahrnuje i zahájení a plnění smlouvy.
Kromě toho se na nás vztahují různé povinnosti uchovávání a dokumentace, které jsou mimo jiné stanoveny v německém obchodním zákoníku (HGB) a německém daňovém zákoníku (AO). Uvedené doby uchovávání a/nebo dokumentace jsou až deset let po skončení obchodního vztahu nebo předsmluvního právního vztahu.
V konečném důsledku se vydržovací doba určuje i v souladu se zákonnými promlčecími lhůtami, které podle § 195 a násl. německého občanského zákoníku (BGB) jsou obecně tři roky, ale v některých případech mohou být až třicet let.

Do jaké míry je v jednotlivých případech (včetně profilování) využíváno automatizované rozhodování?
Nepoužíváme čistě automatizované rozhodovací postupy, jak je uvedeno v článku 22 GDPR. Pokud použijeme tyto postupy v jednotlivých případech, budeme vás o tom samostatně informovat, pokud nám to ukládá zákon.

stahování Ochrana dat